Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Camanotech

Artikel 1 definities

1.1

Onder opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Camanotech gevestigd te Eindhoven.

1.2

Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Artikel 2 aanbieding en overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 prijs en betaling

3.1

Alle prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2

Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen. Van deze aanpassing brengt Opdrachtnemer de opdrachtgever uiterlijk 1 december op de hoogte.

3.3

Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

3.4

Overige kosten, welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen plaats van arbeid, zijn voor rekening van opdrachtgever. De kilometerkosten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht à € 0,40 per kilometer. Verblijfkosten zullen door opdrachtgever worden voldaan op declaratiebasis.

3.5

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 2,5% per maand verschuldigd zijn.

3.6

Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen:

is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van faktuurbedrag vermeerderd met de rente als bedoeld in lid 4, met een minimum van €150,00;

kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtnemer gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.7

Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.8

Indien niet anders wordt overeengekomen gelden in geval van overwerk, dat wil zeggen wanneer door de werknemers van Opdrachtnemer meer dan 40 uur in een week gewerkt dient te worden, de volgende tarieven:

werkdagen tot 24 uur: normaal tarief x 125%
werkdagen na 24 uur en op zaterdagen: normaal tarief x 150%
zon- en feestdagen: normaal tarief x 200%
verschoven uren: normaal tarief x 125 %

Artikel 4 vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de informatie van vertrouwelijke aard van de andere partij geheim te houden.

Artikel 5 eigendomsvoorbehoud

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle verschuldigde bedragen, betrekking hebbende op de verstrekte opdracht, door opdrachtgever geheel zijn voldaan.

Artikel 6 medewerking door opdrachtgever

6.1

Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van deze overeenkomst, zal opdrachtgever Opdrachtnemer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van geleverde apparatuur, programmatuur en van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten.

6.3

Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4

Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in bovenstaande leden vermelde verplichtingen dan is Opdrachtnemer, nadat zij hier opdrachtgever van in kennis heeft gesteld, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever hierdoor leidt.

Artikel 7 Leveringstermijnen

Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1

Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.

8.2

Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

8.3

De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) met een maximum van € 100.000,-. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 jaar met een maximum van € 100.000,-.

8.4

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.5

De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

8.6

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.7

Buiten de in artikel 8.4 en 8.5 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.4 en 8.5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

8.8

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

8.9

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

8.10

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid a.g.v. een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 9 non-concurrentiebeding

Het is opdrachtgever niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, om personeelsleden van Opdrachtnemer, welke voor opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, gedurende de overeenkomst om, dan wel binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst, direct of indirect, tegen betaling of om niet, in of buiten dienstverband, werkzaamheden voor haar te laten verrichten of de betreffende personeelsleden bij haar of bij aan haar gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden of in haar opdracht en voor haar rekening bij derden te laten uitvoeren.

Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 gestelde dan verbeurt zij aan Opdrachtnemer een boete van € 50.000,- voor elke overtreding en van € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd met het recht van Opdrachtnemer om in plaats van de boete de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 10 overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is, dit ten gevolge van wijzigingen in de bestaande omstandigheden welke buiten toedoen van Opdrachtnemer zijn ontstaan na het aangaan van de contractuele verplichtingen.

Artikel 11 toepasselijk recht en geschillen

11.1

De overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.